Đăng nhập
TKB thực hiện 13-11-2017

Trường THPT Mậu Duệ
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU SỐ 6

 

 

 

BUỔI SÁNG ( Thực hiện từ ngày 13 tháng 11 năm 2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ

TIẾT

10C1
(Duy)

10C2
(Luận)

10C3
(Hà)

10C4
(Hiền)

11B1
(Thịnh)

11B2
(Quyên)

11B3
(Hiến)

12A1
(Thu)

12A2
(Dần)

12A3
(Hưng)

12A4
(Trà)

 

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

 

2

Hóa - Hồng

Địa - Hà

Toán - Tiến

Sinh - Hiền

Địa - Thu

Sử - Mai

Lí - Tươi

Sinh - Liên

NNgữ - Dũng

Toán - M.Loan

CNghệ - Hùng

 

3

Sinh - Hiền

GDCD - Trà

Tin - Thịnh

Toán - Tiến

Hóa - Hồng

Lí - Tươi

NNgữ - Quyên

NNgữ - Dũng

Lí - Hùng

Sử - Dần

Toán - M.Loan

 

4

Địa - Hà

NNgữ - Dũng

Văn - Luận

Văn - Trang

Sử - Mai

Văn - Thiên

Toán - Tiến

Sử - Dần

Hóa - Hồng

Lí - Hùng

NNgữ - Quyên

 

5

Tin - Thịnh

Văn - Luận

Sử - Mai

NNgữ - Dũng

CNghệ - Tươi

Toán - Tiến

Sinh - Hiền

Toán - M.Loan

Sử - Dần

NNgữ - Quyên

Hóa - Hồng

 

3

1

Văn - Luận

Sinh - Hiền

Hóa - Liên

NNgữ - Dũng

Lí - Tươi

Văn - Thiên

Toán - Tiến

Tin - Thịnh

CNghệ - Hùng

Toán - M.Loan

GDCD - Trà

 

2

Toán - M.Loan

CNghệ - Hùng

Văn - Luận

Tin - Thịnh

Toán - Tiến

Lí - Tươi

Văn - Thiên

Văn - Loan

Hóa - Hồng

Văn - Tưởng

Sinh - Liên

 

3

CNghệ - Hùng

Toán - Tiến

Văn - Luận

Lí - Tươi

GDCD - Trà

Hóa - Hồng

Văn - Thiên

Văn - Loan

Toán - M.Loan

Sử - Dần

Văn - Tưởng

 

4

Hóa - Hồng

Hóa - Liên

Sinh - Hiền

Toán - Tiến

Tin - Thịnh

GDCD - Trà

Lí - Tươi

Toán - M.Loan

NNgữ - Dũng

Lí - Hùng

Văn - Tưởng

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

NNgữ - Dũng

Văn - Luận

CNghệ - Hùng

TC Sinh - Hiền

Toán - Tiến

TC Văn - Thiên

GDCD - Trà

Hóa - Hồng

Toán - M.Loan

Địa - Thu

Tin - Thịnh

 

2

Toán - M.Loan

Văn - Luận

Địa - Hà

Toán - Tiến

Văn - Trang

TC GDCD - Trà

Hóa - Hồng

Địa - Thu

TC N.Ngữ - Dũng

NNgữ - Quyên

Sử - Dần

 

3

Sử - Mai

Địa - Hà

NNgữ - Dũng

GDCD - Trà

NNgữ - Quyên

Toán - Tiến

Tin - Thịnh

CNghệ - Hùng

Địa - Thu

Hóa - Hồng

Toán - M.Loan

 

4

Địa - Hà

Toán - Tiến

GDCD - Trà

TC N.Ngữ - Dũng

TC Sử - Mai

Tin - Thịnh

Văn - Thiên

Toán - M.Loan

Sử - Dần

CNghệ - Hùng

NNgữ - Quyên

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

GDCD - Trà

Lí - Tươi

Toán - Tiến

Hóa - Liên

Văn - Trang

Sinh - Hiền

TC Văn - Thiên

TC Địa - Thu

Toán - M.Loan

Tin - Thịnh

Lí - Hùng

 

2

TC Sinh - Hiền

Hóa - Liên

Lí - Tươi

CNghệ - Hùng

Hóa - Hồng

Toán - Tiến

TC GDCD - Trà

Toán - M.Loan

Tin - Thịnh

TC N.Ngữ - Quyên

Sử - Dần

 

3

Văn - Luận

TC Địa - Hà

Tin - Thịnh

Lí - Tươi

Toán - Tiến

NNgữ - Quyên

Hóa - Hồng

Lí - Hùng

Văn - Thiên

Sinh - Liên

Toán - M.Loan

 

4

Văn - Luận

Tin - Thịnh

TC Sinh - Hiền

Địa - Hà

TC GDCD - Trà

Hóa - Hồng

Toán - Tiến

Sử - Dần

Văn - Thiên

Toán - M.Loan

TC N.Ngữ - Quyên

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Lí - Tươi

NNgữ - Dũng

Toán - Tiến

Địa - Hà

Văn - Trang

Văn - Thiên

Sử - Mai

Lí - Hùng

Sinh - Liên

TC Địa - Thu

Toán - M.Loan

 

2

NNgữ - Dũng

Toán - Tiến

Địa - Hà

Hóa - Liên

Văn - Trang

Văn - Thiên

NNgữ - Quyên

Văn - Loan

Toán - M.Loan

Hóa - Hồng

Lí - Hùng

 

3

Toán - M.Loan

Lí - Tươi

NNgữ - Dũng

Sử - Mai

Toán - Tiến

NNgữ - Quyên

Văn - Thiên

Hóa - Hồng

Lí - Hùng

TC Sinh - Liên

Địa - Thu

 

4

TC Địa - Hà

Sử - Mai

Lí - Tươi

TC Văn - Trang

NNgữ - Quyên

Toán - Tiến

Địa - Thu

NNgữ - Dũng

Văn - Thiên

Toán - M.Loan

Hóa - Hồng

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

TC N.Ngữ - Dũng

TC Văn - Luận

TC Địa - Hà

Văn - Trang

Lí - Tươi

TC N.Ngữ - Quyên

TC Sử - Mai

GDCD - Trà

TC Địa - Thu

TC Sử - Dần

TC Sinh - Liên

 

2

Lí - Tươi

Tin - Thịnh

Hóa - Liên

Văn - Trang

TC N.Ngữ - Quyên

TC Sử - Mai

Toán - Tiến

TC N.Ngữ - Dũng

GDCD - Trà

Văn - Tưởng

TC Sử - Dần

 

3

TC Văn - Luận

TC Sinh - Hiền

TC N.Ngữ - Dũng

Tin - Thịnh

TC Văn - Trang

CNghệ - Tươi

TC N.Ngữ - Quyên

TC Sinh - Liên

TC Sử - Dần

Văn - Tưởng

TC Địa - Thu

 

4

Tin - Thịnh

TC N.Ngữ - Dũng

TC Văn - Luận

TC Địa - Hà

Sinh - Hiền

Địa - Thu

CNghệ - Tươi

TC Sử - Dần

TC Sinh - Liên

GDCD - Trà

Văn - Tưởng

 

5

SHL - Duy

SHL - Luận

SHL - Hà

SHL - Hiền

SHL - Thịnh

SHL - Quyên

SHL - Hiến

SHL - Thu

SHL - Dần

SHL - Hưng

SHL - Trà

 

 

 


Tin khác